Slogan for home

Je bent hier:
 • Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van IAP New Deal BV (“International Assurance Providers”), statutair gevestigd te Druten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 59477113.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en op de uitvoering van overeenkomsten (van opdracht), waarbij Opdrachtnemer partij is.

 

Artikel I. Algemeen

1. Opdrachtnemer is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Druten.

2. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden
 • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
 • Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, zie boven
 • Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd.
 • Dagen: alle kalenderdagen
 • Opdracht c.q. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarin de opdracht en de voorwaarden waaronder deze opdracht uitgevoerd wordt zijn vastgelegd en op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten of te laten verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.
 • Offertes: Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

 

Artikel II. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden in de opdrachtbevestiging wordt afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Opdrachtnemer, de bestuurders en werknemers van Opdrachtnemer en van al de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

6. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7. Voor zover Gedrags- en Beroepsregels van toepassing zijn voor Opdrachtnemer maken deze deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

8. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en stellig van de hand gewezen.

9. De Opdrachtgever met wie eenmaal onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op later met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 

Artikel III. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Offertes door Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 10 werkdagen, tenzij anders is aangegeven.

2. De Overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand nadat door Opdrachtgever een opdracht is verstrekt aan Opdrachtnemer en de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen.

3. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen is er geen overeenkomst.

5. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet – getekend – retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering is gestart.

6. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

7. Opdrachtnemer kan nimmer worden verplicht een opdracht te aanvaarden.

8. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd dan wel voor bepaalde werkzaamheden is aangegaan.

9. Elke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

 

Artikel IV. Medewerking door de Opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

2. Onder gegevens, bedoeld in lid 1, worden in ieder geval verstaan gegevens welke Opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft, dan wel gegevens waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan begrijpen dat Opdrachtnemer deze nodig heeft.

3. Indien Opdrachtgever hierom verzoekt worden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden, voor zover mogelijk, geretourneerd.

4. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

5. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

6. Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden, worden van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde originele bescheiden met een formele status (zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen) kopieën opgenomen in het werkdossiers. Waar dat passend is binnen het doel van de opdracht is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd tot het maken van kopieën van ter beschikking gestelde stukken, voor gebruik binnen haar eigen organisatie.

7. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

8. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

9. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel V. Uitvoering van de opdracht

1. Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle door Opdrachtnemer aangegane verbintenissen voortvloeiende uit een Overeenkomst, inspanningsverbintenissen.

2. De wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd wordt bepaald door Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.

5. Opdrachtnemer sluit de eigen aansprakelijkheid bij eventuele tekortkomingen van die derden uit. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaand overleg een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

6. Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

 

Artikel VI. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en weten verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien Opdrachtnemer zich bij zijn werkzaamheden mede heeft gebaseerd op informatie afkomstig van Opdrachtgever en Opdrachtgever hem onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane en/of verband houdende schade niet aansprakelijk. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige weergave van feiten indien zulks het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door of namens de onderzochte partij niet zijnde Opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad of anderszins voordoende schade, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van Opdrachtnemer behorende personen. In geval van gebleken aansprakelijkheid is deze beperkt tot het maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Uitkering van dergelijke schade zal in elk geval nooit meer bedragen dan het bedrag dat aan Opdrachtnemer zal worden uitgekeerd op grond van de door hem afgesloten verzekering.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

5. De in dit artikel opgenomen bepalingen die de aansprakelijkheid beperken, worden mede bedongen ten behoeve van derden die door Opdrachtnemer ter uitvoering van zijn overeenkomst met de wederpartij zijn betrokken. Deze derden kunnen derhalve direct een beroep doen op deze bepalingen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever dan wel de onderzochte partij, niet zijnde Opdrachtgever, aan Opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds respectievelijk de onderzochte derde partij, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

7. De in lid 2 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 

Artikel VII. Intellectueel eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan.

3. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze werken aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel VIII. Bescherming Persoonsgegevens

1. Het is Opdrachtgever bekend en Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat relevante gegevens en de gegevens van betrokkenen worden opgeslagen in de dossier- en cliëntenadministratie en in geautomatiseerde bestanden van Opdrachtnemer. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de dienstverlening aan Opdrachtgever. Na afloop van de dienstverlening zullen deze gegevens worden bewaard totdat tot vernietiging van het dossier wordt overgegaan. Vernietiging daarvan vindt plaats na ommekomst van ten minste zeven jaar na het afsluiten van het betreffende dossier.

 

Artikel IX. Geheimhouding

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel Opdrachtnemer daartoe verplicht, is Opdrachtnemer en/of zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerkers verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

2. Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer of indien er sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

5. Als niet in strijd geacht met het bepaalde in lid 1 en 2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

 

Artikel X. Honorarium

1. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

3. Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

4. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

5. Alle tarieven zijn exclusief gemaakte reis- en verblijfskosten, secretariaatskosten, kosten van hulppersoneel en andere opdracht gebonden kosten.

6. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met kosten van ingeschakelde derden, wordt per maand in rekening gebracht. Als een opdracht korter dan één maand duurt wordt het honorarium, zo nodig vermeerderd met kosten van ingeschakelde derden, na afloop van volbrenging van de werkzaamheden in rekening gebracht.

 

Artikel XI. Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur/facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

2. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand binnen een redelijke termijn te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

4. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

5. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen door Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

Artikel XII. Reclames

1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 15 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden bekendgemaakt.

2. Een reclame als in lid 1 bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium. Artikel XIII. Leveringstermijn 1. Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of indien hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden door Opdrachtnemer dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking is/zijn gesteld. 2. Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen. 3. De overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is- door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst eveneens niet of niet geheel uitvoert binnen een aan hem na afloop van de overeen­gekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

 

Artikel XIV. Opzegging

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

2. De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties van door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

Artikel XV. Vervaltermijn

1. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

 

Artikel XVI. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel XVII. Contracts-overneming / vrijwaring

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

2. In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

Artikel XVIII. Onafhankelijkheid

1. Wanneer Opdrachtnemer zich te houden heeft aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zins des woords.

 

Artikel XIX. Internetgebruik, data communicatie en digitale gegevensdragers

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

2. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen digitale gegevensdragers uitwisselen (bijvoorbeeld: CDs, DVDs, USB-Sticks, diskettes, Externe Harde Schijven, of Computers). Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het vervoer van gegevensdragers risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, verlies of diefstal. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen bij vervoer digitale of fysieke stukken de benodigde zorgvuldigheid in acht nemen. Hierbij valt te denken aan – maar niet uitsluitend - encryptie, beveiligd vervoer of het gebruik van ‘HASH-waardes’ of controle totalen.

 

Artikel XX. Afstand van rechten

1. Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

 

Artikel XXI. Conversie

1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Artikel XXII. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die verder nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verplichtingen had moeten nakomen

3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoelt in eerste lid zich gedurende meer dan drie maanden voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Het onmiddellijk beëindigen van de overeenkomst ontslaat Opdrachtgever noch Opdrachtnemer van het uitvoeren van redelijkerwijs te verwachten handelingen om de opdracht in overeenstemming met beste inzicht, de eisen van goed vakmanschap en mogelijk van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels af te wikkelen. Deze handelingen worden gezien als normale beëindiging van de opdracht en zijn daarom declarabel.

4. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een onafhankelijke overeenkomst.

 

Artikel XXIII. Nawerking

1. De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

Artikel XXIV. Strijdige clausules

1. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Trust Guard Security Scanned